JANKA Radotín slaví 150 let

13.10.2022


Článek o významné radotínské továrně napsal Jiří Bárta


"Jankovka", to je pro většinu Radotíňáků i přespolních pojem! Tady dělaly často celé rodiny a generace. Je to jedna z prvních velkých továren v Radotíně, která nadto vydržela do dnešních dnů a vždy patřila mezi největší zdejší zaměstnavatele. Od počátku až dodnes vyrábí především ventilační zařízení všech druhů a už od počátku byla také známa na trzích širého světa.

Zakladatel Jan Alois Janka se narodil 31. května 1845 v Žatci v rodině mistra barvíře Antonína Janky. Vyučil se ve Vídni strojním zámečníkem a po příchodu do Prahy pracoval v dílně klempířského mistra Vincence Waltera, který však roku 1870 umírá. Janka se 29. ledna 1871 oženil s vdovou Josefinou Walterovou a 29. dubna 1872 získává živnostenské oprávnění na jehož základě začíná v klempířské dílně v Celetné ulici čp. 556 vyrábět ventilátory "Delfín", větráky pro kovářské výhně, sběrače prachu a průmyslových odpadů "Hermes" a "Radikál" vlastní konstrukce. Výroba byla rukodělná pouze s jednoduchými klempířskými nástroji a nářadím. Dalším působištěm Jana Janky byl dům čp. 1107-II v Truhlářské ulici o čemž svědčí i dobová reklama na jeho výrobcích, třeba na skvostně vyvedených rosetách větráků, které můžeme ještě dnes obdivovat, například v Senovážné ulici v Praze, nebo až ve slovinské Istriji, kde je mají dodnes na hostinci "Pri Zagodu".

V roce 1899 byl dům v Truhlářské zbourán a firma Janka a spol. se přestěhovala do Dlouhé třídy čp. 49. Zde pokračovala výroba v dosavadním programu, Jankovy tovary byly tou dobou už věhlasné, jeho ventilaci používalo i Národní divadlo.

Jan Janka si svá řešení a výrobky nechával patentovat už v osmdesátých letech 19. století. Byl vskutku průkopníkem tohoto odvětví a to nejen u nás, ale v pravdě světovým. Ve světě bývá jako zakladatel moderní vzduchotechniky zmiňován Američan Wills Carrier, ale jeho systém vznikl teprve v roce 1902, kdy měl Janka za sebou již třicet let výroby ventilačních zařízení vlastní konstrukce!

Firma JANKA a spol. brzy přešla z výroby jednotlivých komponentů na celková řešení vzduchotechniky šitá na míru jednotlivým zákazníkům a jejich provozům, mezi něž patřil průmysl cukrovarnický, báňský, kovozpracovatelský, pivovarnický, kožedělný, chemický, tabákový průmysl, zemědělství a mnoho dalších provozů kde bylo za potřebí čerstvého vzduchu a odsátí nečistot a prachu, včetně různých administrativních budov a třeba i Národního divadla.

Tou dobou už prostory v centru Prahy nevyhovovaly rozšiřující se výrobě a Jan Janka se roku 1907 stěhuje nedaleko za její hranice - do Radotína. Zakoupil objekt někdejší prádelny písku naproti nádraží a již brzy staví nové dílny a montovny s nejmodernějšími stroji na parní a elektrický pohon. V nové administrativní budově byl také otevřen i slavný hotel a hostinec "U ventilátoru". Nastává období bouřlivého rozvoje.

Základ výroby tvořila nadále vzduchotechnika, všeobecné strojnictví a nově i elektrotechnika. K původní produkci tak přibyl široký sortiment nových výrobků, pneumatické transportéry, teplovzdušná topení (slavné SAHARY), velkokapacitní sušárny, dmychadla, čerpadla, transformátory, vodárny později i pračky prádla, ohřívače vody pro domácnosti i provozy, vysavače, polní frézy a další. Výrobky byly oceňovány pro svoje vlastnosti i moderní zpracování nejen zákazníky, ale i odbornou veřejností na hospodářských výstavách.

Investice do tovární výroby si žádaly navýšení kapitálu společnosti a tak se stal Jankovým společníkem Ing. Podhajský, který přinesl i zkušenosti z oboru ze svých pobytů v zahraničí.

Měnil se i počet zaměstnanců. Jestliže do Radotína přišel Janka se dvěma dělníky, v dalším roce už jich bylo dvacet a v roce 1911 zaměstnávala Jankovka kolem sta pracovníků. Za první světové války až 500. Po válce se počet snížil na 400 a v období hospodářské krize klesl na pouhých 180. Za druhé světové války se počet zaměstnanců zvýšil na 700.

Zakladatel úspěšné firmy Jan Janka umírá ve své vilce na kraji Radotína 30. září 1912. Firmu pak vede jeho syn Josef Janka se společníkem Podhajským, ten však o rok později odchází a zakládá si konkurenční provoz v Hostivaři.

Těsně před I. sv. válkou se továrna dále rozšířila a modernizovala, postavila se nová montážní hala, kotelna se strojovnou a elektrický generátor poháněný párou, čímž získala vlastní zdroj energie pro pohon strojů a osvětlení. 

Válka znamenala tak jako pro mnohé těžkou ránu. Odbyt vzduchotechniky byl zastaven, udržela se hlavně výroba sušáren pro zemědělství a tzv. válečný program tj. výroba "pancéřů, spirálových pletiv, popruhů atp." jak stojí v tehdejším výpisu z obchodního rejstříku. 

Po válce se zdálo, že se podniku bude dařit, a vskutku, výroba se opět rozjela, zakázky se hrnuly. Bohužel
9. června 1919 umírá syn zakladatele Josef Janka. Jeho žena Marie opouští se syny Jaromírem a Heřmanem Radotín a usazuje se v domě svých rodičů v pražské Dlouhé ulici. Jaromír se později stal významným geografem a kartografem, jeho bratr Heřman býval dlouholetým náčelníkem Sokola v Dobřichovicích, nějaký čas pracoval v radotínské Technometře. Dcera Jaromíra - Anita Dvořáková žije v Praze a má dva syny.

Roku 1923 se pak firma JANKA stává akciovou společností s radou složenou z různých osobností průmyslu a bankovnictví a rodina Jankova opouští vedení firmy.

V té době se také na trhu objevili nové firmy s konkurenční produkcí, bylo třeba pružně reagovat, rozšiřovat výrobu o nové prvky a modernizovat. Zaváděly se nové vlastní konstrukce i ty licenční, nastal tvrdý konkurenční boj.

Tehdejší výrobní program byl rozdělen do čtyř oddělení, která se dále zabývala širokým spektrem činností:

Oddělení vzduchotechnické, které vyrábělo ventilátory, dmychadla, sušárny, odsávací, odprašné, odmlžovací a vlhčící zařízení, pneumatické transportéry, ventilační a teplovzdušná topení a veškerá speciální zařízení vzduchotechnická. Výrobky tohoto oddělení směřovaly do tabákových továren, cukerních rafinerií, přádelen, zemědělství, dřevařského, kožedělného a chemického průmyslu.

Oddělení pro výrobu odstředivých čerpadel, které vyrábělo čerpadla vlastní konstrukce pro nízké i vysoké tlaky, pro všechny druhy tekutin, tj. kromě vody i pro kyseliny, louhy, nečisté vody, kaly, písek atd. Toto oddělení zařizovalo úplné moderní vodárny, průmyslové čerpací stanice, automatické vodárenské stanice pro domy i celá města.

Oddělení elektrických transformátorů, které vyrábělo olejové jednofázové i třífázové transformátory nejvyšších napětí a výkonů, zkušební transformátory, tlumivky apod.

Oddělení všeobecně strojní, které vyrábělo veškeré stavební konstrukce, klempířské stavební výrobky, lisované kovové zboží atd. K finálním výrobkům tohoto oddělení patřily speciální stroje prosévací, míchací, pěchovací, pražící, pancéřové skříně a trezory do zdí, dopravníky, jeřáby všech soustav a velikostí, osobní a nákladní výtahy, skladištní a dopravní vozíky apod.

Součástí každého výrobního oddělení byla v té době tzv. zkušební stanice, která sloužila k výzkumným průmyslovým a zemědělským účelům, přičemž všechny výrobky byly před odesláním zákazníkovi podrobeny podrobnému odbornému vyzkoušení.

V roce 1924 činila pracovní doba 48 hodin týdně, firma zaměstnávala 170 dělníků, 7 dílovedoucích, 10 administrativních úředníků, 18 technických úředníků a 1 skladníka.

Ve třicátých letech vrcholila velká hospodářská krize a ani pro Janku to nebylo jednoduché období, přesto se dařilo jak v odvětví průmyslovém, tak i s výrobky pro domácnosti a obce.

První velká odprašovací zařízení u nás byla v JANCE vyprojektována a dodána do cementárny v Radotíně a do plynárny v Praze - Michli. Také pro koncern Baťa a Zbrojovku Brno.

První klimatizační zařízení ve střední Evropě byla JANKOU instalována do Státního zdravotního ústavu v Praze, do studií Československého rozhlasu v Praze na Vinohradech, do Vladislavského sálu Pražského Hradu, do budovy Elektrických podniků v Praze Holešovicích a do Penzijního ústavu v Praze Žižkově.

Během budování obrany státu v podobě sítě pevností a bunkrů se podílela na jejich vybavení ventilačními zařízeními.

Ve třicátých letech se také rozšířili provozní prostory o objekty bývalé továrny Vindyš v Radotíně.

S příchodem Protektorátu Čechy a Morava nastalo samozřejmě silné omezení trhu a odbytu. Během druhé světové války byla dodávána především zařízení k větrání protileteckých krytů a teplovzdušná vytápění pro nové provozy válečné výroby. Docházelo také k přechodu na náhradní válečnou výrobu, v JANCE to byly polní frézy, generátory dřevoplynu ale i nábojnice pro německou armádu.

Okamžitě po skončení války byla v JANCE zavedena tzv. národní správa, následně pak roku 1946 na základě Dekretu o znárodnění byl z JANKY vytvořen národní podnik, do kterého byli v roce 1948 přičleněny další znárodněné podniky s podobným tovarem z různých částí republiky. Tímto rokem se uzavírá první privátní období společnosti JANKA.

V období Československé socialistické republiky došlo z velké části k odtržení od západního trhu a orientaci především na země východního bloku, což sebou i přes snahu neslo zastarávání výrobků a zaostávání za světovými trendy.

Výroba však narůstala, provozy firmy nadále rozšiřovali, nejprve o bývalou továrnu Ferrovia - Stavoloko, kde při spojením s bývalou Vindyšovkou vzniká provoz JANKA II. Nakonec došlo k výstavbě velkolepého objektu továrních hal a administrační budovy ve Vrážské ulici pod nádražím naproti tunýlku z ulice Prvomájová tzv. provoz JANKA III.

V té době dělalo v JANCE (i s připojenými provozy v Milevsku) až 2000 lidí. Zaměstnanci se často sváželi i autobusy ze širokého okolí.

Velkým přelomem i pro JANKU byl rok 1989. V bouřlivém období po Sametové revoluci se stala JANKA opět akciovou společností. Nové vedení však přivedlo firmu takřka k bankrotu. Roku 1994 provedlo představenstvo obměnu celého vedení a časy se opět začaly zlepšovat. Dařilo se opět vyrábět konkurenceschopné výrobky a společnost se opět uchytila na světových trzích.

V průběhu dalších let došlo k několika vstupům zahraničního kapitálu do firmy, ať už to byl americký Lennox, nebo indický Lloyd. Od roku 2018 má JANKA Radotín, a.s. opět české majitele a prosperující výrobu. Zabývá se produkcí klimatizačních jednotek, ventilátorů, průmyslových výměníků a chladících zařízení pro široké spektrum zákazníků, ať už jsou to průmyslové provozy, administrativní budovy, objekty v energetice, letiště, kulturní centra, sportoviště a obchodní centra. Zaměstnává mnoho místních i přespolních lidí, jak už je dobrým zvykem.

JANKA je prostě s Radotínem srostlá a občané Radotína i širého okolí s ní. Doufejme, že nám to k oboustranné spokojenosti vydrží ještě alespoň dalších 150 let!

Zdroje: JANKA Radotín, a.s., Archiv Letopisecké komise Radotín, archiv autora