O komisi


Letopisecká komise Radotín byla zřízena v souladu se zákonem 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze Radou městské části Prahy 16, jako její iniciační a poradní orgán. Komise předkládá radě svá stanoviska a náměty, za které je ze své činnosti odpovědná.
Zákonem č. 80 o pamětních knihách obecních ze dne 30. 1. 1920 byla každé obci uložena povinnost založit a vést pamětní knihy obecní. Z tohoto důvodu se zřizovaly komise a  zápisy prováděl kronikář, ustanovený obecním zastupitelstvem. Na základě tohoto výnosu bylo na schůzi obecního zastupitelstva dne 11. 12. 1921 usneseno založit pamětní knihu obce Radotín.
Již v první knize radotínské kroniky je zmiňována letopisecká komise a její činnost. Nešlo však o  komisi jakou známe dnes, ale o spolek lidí, kteří se ujali úkolu vést kroniku Radotína a sepisovat do ní všechny významné události.
Letopisecká komise Radotín, jak jí známe v současnosti, je skupina dobrovolníků, kteří se scházejí ve svém volném čase každé druhé úterý v měsíci, v budově u starého hřiště. Za dobu existence komise jí prošlo cca padesát členů a komise připravila pro radotínskou veřejnost zhruba padesát přednáškových večerů. Svými příspěvky zásobuje Noviny Prahy 16 a svoji facebookovou stránku.
Také kronikáři bývají členové LPK, současnou kronikářkou obce je Ing. Irena Farníková.
Komise spravuje dnes již značně obsáhlý archiv - archivářem obce je Ing. Jan Přikryl, CSc.
Archiv je nejčastěji obohacován dary od občanů Radotína a okolí, stále se tak rozšiřuje o další fotografie, pohlednice a publikace. Vypůjčený materiál členové LPK archivují a originály na vyžádání vrátí.
Hlavní náplní členů komise je nejen shromažďovat a třídit archiválie - staré fotografie, pohlednice, spisy, bezpečně vše kopírovat na datové nosiče a časově určit, starat se o zachování veškerých důležitých spisů - ale podělit se také o své poznatky a zajímavosti s širokou veřejností. LPK proto pořádá přednášky a vycházky: první z přednášek (Z historie Radotína) proběhla 16. 11. 1971. Z návštěvnosti jednotlivých přednášek, je zřejmé, že zájem o radotínskou historii neupadá a  že snaha členů komise není zbytečná.
Jednotliví členové jsou lidé různé věkové kategorie, jedno mají ale společné - není jim lhostejné místo kde bydlí (či ke kterému mají jiný vztah), tedy Radotín, jeho historie, významní obyvatelé, budovy a jiné fenomény. 
V současné době má Letopisecká komise celkem dvanáct řádných a dva čestné členy. Kontakt s úřadem městské části Radotín je zprostředkován tajemnicí komise.
Na našem webu naleznete všechny důležité informace o Letopisecké komisi Radotín a jejích členech, ale hlavně řadu zajímavostí o Radotíně a jeho okolí.
Budeme rádi za jakékoli podněty týkající se naší činnosti a budeme vděčni za pomoc při rozšiřování radotínského archivu - pokud máte doma fotografie nebo pohlednice starého Radotína, prosíme o možnost zkopírování!


SLOŽENÍ KOMISE:

předseda:
Ing. Irena Farníková                       irena@farnik.cz

členové:
Jiří Bárta                                              jotob@seznam.cz
Ing. Andrea Gruberová                  andrea.gruber@email.cz
Ivana Hanová                                    ihanova@volny.cz
Jan Lukavský                                     lukavskyjan@email.cz
Miroslav Moravec                            mirmor@seznam.cz 
Ing. Jan Přikryl, CSc.                       prikryl-jan@email.cz
RNDr. Štěpán Rak, Ph.D.               deiphon@seznam.cz
Ing. Jaroslav Šindelka                    jsindelka@seznam.cz
Mgr. Jaroslava Šišková                  siskova.ucto@yahoo.com
Mgr. Vratislav Šustr                       vratislav.sustr@seznam.cz    
Bc. Pavel Vančát                               pavelvancat@gmail.com
Pavel Veber                                        pavel.vebb@seznam.cz

tajemník:
Bc. Jana Hejrová                               jana.hejrova@praha16.eu

čestní členové
Ing. František Rys
Jaroslav Sojka 


Letopisecká komise v roce 2010

zadní řada zleva: Miloslav Pátek - dokumentarista, filmový a fotografický archiv, Jaroslav Sojka - bývalý dlouholetý předseda komise, Mgr. Štěpán Rak - geologická a archeologická historie Radotína, přírodní památky a rezervace, Ing. Petr Binhack - předseda komise a člen rady MČ Prahy 16, Miroslav Moravec - vedoucí odboru občansko správního ÚMČ P16

přední řada zleva:Mgr. Tomáš Hromádka - kronikář Velké Chuchle, Ferdinand Löffelmann - grafik, zpracovává pozvánky a propagační materiály, Ing. Andrea Gruberová - kronikářka , Karel Dušánek - dlouholetý archivář, Ing. Irena Farníková - správce webu, zastupitelka MČ Prahy 16 Radotína, vedoucí Místní knihovny Radotín, MUDr. Miroslav Dlouhý - historie významných událostí a občanů Radotína, Ing. František Chaloupka - správce elektronické a audiovizuální dokumentace a techniky


                                           Letopisecká komise v roce 2021

zadní řada zleva: Miroslav Moravec, Ivan Ševčík, Ivana Hanová, Štěpán Rak, Jan Přikryl, Jiří Bárta, Jan Lukavský
přední řada zleva: Jaroslava Šišková, Andrea Gruberová, Jaroslav Šindelka, Irena Farníková