Pan učitel

20.03.2023

Škola roku 1874, dnes budova radnice
Škola roku 1874, dnes budova radnice

Článek o prvním čestném občanu Radotína napsala Irena Farníková s přispěním Renaty Lukavské


Václav Schmid byl řídícím učitelem v letech 1874 – 1911. Předtím, od roku 1864, učil na školách v Líšnici a Čisovicích. V Radotíně byl definitivně ustanoven 30. června 1884.

První opravdu školní budova - dnes v této přestavěné budově najdeme radnici – byla postavena mezi roky 1872 a 1873. 15. srpna 1874 nastoupil do této školy Václav Schmid a brzy trochu zaskočil obecní zastupitelstvo sžíravou kritikou nově postavené budovy. "Škola co do místa nebyla vhodně volena, protože čas od času rozvodněným potokem ostatní obec zcela od školy odříznuta zůstává a žáci, kteří nesmějí přecházet železniční trať, se nemohou do školy dostat, ani jiným obejitím nemohou jít do školy, neboť pro bláto se žáci až topí. I vichřice zuřivě na školu naráží, až padají tašky ze střechy, životy žáků a učitelovy ohrožujíce, burácení větru činí mluvení nesrozumitelným, naplňujícím zároveň učitele i žáky obavou, že se tabule v oknech roztříští, nehledě k tomu, že v zimě mrazivý vítr učebnou se prohání. Náraz deště na okna je tak prudký, že pro hřmot tím povstalý, vyučování zcela přerušeno býti musívá."
Školu navštěvovalo školu 141 dětí, z nichž 104 bylo z Radotína a 37 z Horních Černošic. Ti byly rozděleny do dvou tříd. Od 1. ledna 1888 se učilo již ve třech třídách a v roce 1890 školu navštěvovalo 219 žáků. Škola zažila i horší časy. Při velké epidemii spalniček v roce1888 bylo od 1. do 15. května přerušeno vyučování. Ze školních dítek zemřela žákyně první třídy Ludmila Radová. Pan řídící Václav Schmid to komentoval tak, že "nákazy té vinen je jednak nerozum, jednak přílišná nevědomost rodičů posílat děti do školy i v době, kdy mladší sourozenci byli složeni doma spalničkami, ač škola, nevědouc o tom, ovšem zameziti nemohla."
Pan učitel vedl také hudební kroužek, ve kterém účinkovalo několik vysloužilých vojenských hudebníků i další radotínští občané. Hudební kroužek hrál jen pro své potěšení a také v místním kostele, jak tehdy bývalo zvykem. V roce 1896 se vrátil z vojny Josef Helma, který byl také členem tohoto kroužku, a ten založil v Radotíně se svým švagrem Václavem Karnetem řádnou kapelu.
Nejstarším registrovaným spolkem v Radotíně je Sbor dobrovolných hasičů. Založen byl v roce 1886, a hned mezi první funkcionáři bychom našli i řídícího učitele Václava Schmida, který se stal revizorem účtů sboru.
Koncem roku 1877 počal pan učitel psát první "Paměti školy", v kterých mají své místo i "Dějiny obce".
V úvodu píše: "… Konečně mám i za to, s dějinami školy i dějiny obce v tak úzkém že jsou spojení, aniž možno i o dějinách těch kratince se nezmíniti; vedeť mne k tomu i ta okolnost, aby nástupce můj nemusel "sbírati" teprve, čeho já u věci té příznivou náhodou jsem se domohl. I stůj tu tedy nejprve kratičké vypsání dějin obce zdejší, a sepsání kroniky školní pak následuj…"
Dne 23. září 1899 se konala velká oslava pětadvacetileté učitelské a veřejné činnosti řídícího učitele Václava Schmida. Ověnčené domy s prapory v národních barvách tehdy vítaly domácí i přespolní hosty za zvuku dechové hudby radotínského Bratrstva a černošických baráčníků. Pan řídící obdržel mnoho dárků.
Ve školní kronice s vděčností, potěšením i dojetím pak tyto dárky popsal: "…vkusný kartáček na vousy v perleti s granáty, jemná jantarová špička se zlatým monogramem, ebenová taktovka, lepá sklenice s monogramem, hezounký kalamář, krásná hůl, pěkná krabice na doutníky."
Jako vyvrcholení oslavy předal starosta František Ejem oslavenci diplom čestného občanství obce Radotín. 

Ve stejném roce byl schválen plán na výstavbu nové. Základní kámen budoucí školy – naproti kostelu, nyní první stupeň ZŠ, byl položen v roce 1900, a to v předním rohu při levé straně směrem k Berounce. Třemi údery kladívka se dotkl kamene řídící učitel Václav Schmid, hřímavě provolávaje výkon ten slovy: "Hlásej, ty kameni velevýznamný, hlásej věkům, jak Radotín počátkem 20. století kulturní snahy své posvětil činem, který zárukou jest nejjistější, že dospěje obec tato vzděláním k osvětě a blahobytu – a také svědkem buď snah nesoucích se k Bohu, umění, vědě a ku národu drahému!"
Velký, slavný a dlouho vzpomínaný den, kdy se otevírala nová škola, přišel 15. září 1901. Celá obec událostí žila a samozřejmě se neobešla bez vysvěcení s bohoslužbami a prohlídky budovy. V nové škole bylo pět tříd, tělocvična se šatnou, sborovna a kabinet, třípokojový byt řídícího, byt školníka o jednom pokoji a kuchyni a v suterénu tři sklepy. Deska vsazená časně ráno před slavnostním otevřením školy vítala každého návštěvníka nápisem: "Léta Páně 1901 dětem svým ku vzdělání rozumu, zušlechťování srdcí pro Boha, vlast a národ, dům tento zbudovala obec Radotínská. "Za Pamětní desku ve vestibulu školní budovy byla vložena v zinkovém pouzdru "Pamětní listina", kterou sestavil a sepsal pan řídící učitel Schmid. Ve školním roce 1901/1902 sem chodilo 284 dětí; učilo se celý den, jen ve středu a v sobotu bez odpoledního vyučování.

V srpnu 1906 byl na popud mistra tesařského Jana Jelínka a továrníka Vichra založen výbor pro průmyslovou školu pokračovací. Výbor se skládal z radotínských osobností, mezi kterými nechyběl ani řídící učitel Václav Schmid. V říjnu 1907 v šest hodin večer bylo zahájeno vyučování této dvoutřídní pokračovací školy. Jejím správcem se stal učitel Jaroslav Holík a vyučovali v ní pedagogové radotínské školy.
V roce 1911 požádal Václav Schmid po 47 letech působení v učitelském povolání o odchod do výslužby, té se však již nedočkal. Zemřel náhle 10. března 1911 na ochrnutí srdce, dnes bychom řekli infarktem. Ve škole ho nejprve nahradil Jaroslav Holík a od května byl ustanoven řídícím učitelem Josef Krček, který se zasloužil mimo jiné o založení obecní kroniky Radotína a stal se prvním kronikářem. V témže roce chodilo do školy 361 žáků. 

Řídící učitel na obecné škole v Radotíně Václav Schmid, v matrikách uveden jako WÁCLAW ŠMID, se narodil 15. října 1845 na Zbraslavi. Jeho otcem byl truhlářský mistr Josef Smid, maminka se jmenovala Barbora, za svobodna Bobkowá.Poprvé se Václav oženil 15. února 1870 v Mníšku pod Brdy, jeho ženou se stala Albertine Wirth. 12. listopadu 1874 se manželům narodila dvojčata Karel Jindřich a Marie Theresie.Po čtyřech letech, 2. března 1878, se narodila Marie Božena, Albertine ale po deseti dnech zemřela na horečku omladnic. Bylo jí 29 let.Václav se v červenci 1878 oženil podruhé, za ženu si vybral o deset let mladší Marii Obermajerovou, která ho přežila, ale v roce 1920 spáchala z choromyslnosti sebevraždu oběšením. Měli spolu syna Ladislava Václava, který se narodil 11. června 1883. Ladislav si vybral stejné povolání jako otec a stal se zástupcem řídícího učitele ve Slivenci. V osobním životě však neměl štěstí, jeho první manželka Helena Marie zemřela ve 26 letech na sepsi, trombózu a zánět pobřišnice, zřejmě po porodu. Ladislavovou druhou ženou se stala Marie, dcera radotínského četníka a tesaře Františka Veselého. Ta zemřela ve 27 letech na tuberkulózu a Ladislav se tak stal ve svých 46 letech dvojnásobným vdovcem.
Ladislav Schmid učil ve Slivenci až do roku 1939, kdy byl penzionován, a přestěhoval se ke své dceři do Bechyně.

Pan řídící učitel Václav Schmid se o školu staral svědomitě, byl výborným učitelem a také výborným hudebníkem. Za jeho působení škola z dvoutřídky vzrostla na školu čtyřtřídní.Pochován byl 12. března 1911 na radotínském hřbitově za veliké účasti obyvatel místních i z blízkého okolí.V roce 1993 převzal péči o jeho hrob místní úřad v Radotíně.